Regulamin klubu N58

X

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się, że pojęcie „klub” jednoznacznie identyfikuje lokal N58 znajdujący się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 58.

 2. Klub nie jest miejscem ogólnodostępnym, jest to lokal prywatny do którego wstęp odbywa się na zasadach określonych w § 2.

 3. Osoby zarządzające klubem nie ponoszą odpowiedzialności za informacje umieszczone na innych stronach internetowych niż poniżej wymienione:

  www.n58.pl

  https://www.facebook.com/N58Club/

 4. Podmiotem prowadzącym klub jest N4N Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 5. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji, korzystanie z karty klubowej, wejście na teren klubu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu klubu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

 6. Klub zakazuje rejestrowania dźwięku, obrazu, wykonywania zdjęć i jakiejkolwiek innej aktywności realizowanej przy użyciu sprzętu audiowizualnego. Wszelkie zapytania o akredytację oraz zgodę na nagrywanie czy wykonywanie zdjęć, itp., należy kierować do Kierownictwa klubu.

 7. Osoby znajdujące się na terenie klubu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez klub na wszystkich dostępnych polach eksploatacji ( TV, internet, prasa, radio, materiały drukowane) dla celów marketingowych i promocyjnych lokalu N58. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.

 8. Goście klubu wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie lokalu.

 9. Goście klubu przyjmują do wiadomości, że w lokalu sprzedawany jest alkohol oraz że klub nie odpowiada za jakiekolwiek efekty zdrowotne, motoryczne czy psychologiczne spowodowane jego spożyciem. Gość spożywa alkohol na własną odpowiedzialność i z własnej nieprzymuszonej woli.

 10. Goście klubu przyjmują do wiadomości, iż na terenie klubu mogą być prezentowane treści o charakterze kontrowersyjnym oraz z zabarwieniem erotycznym. Wejście do klubu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tych potencjalnych treści i brakiem sprzeciwu wobec nich.

 11. Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

§ 2 GODZINY OTWARCIA, PRAWO WSTĘPU DO KLUBU


 1. Klub czynny jest w środy, piątki i soboty w godz. 22:00-5:00.

  Dni oraz godziny otwarcia czy zamknięcia lokalu mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej lub fanpage’u klubu. Niezależnie od powyższego, stosownie do okoliczności i zaistniałych wydarzeń Kierownictwo klubu może zarządzić inną godzinę zakończenia imprezy i zamknięcia klubu.

 2. Prawo wstępu do klubu na organizowane imprezy, wyłączając imprezy prywatne mają:
  • osoby powyżej 21-go roku życia. W uzasadnionych przypadkach Kierownictwo klubu lub ochrona mogą poprosić Gości klubu o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek
  • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
  • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownictwem klubu

 3. W celu zapewnienia Gościom klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom przyjętym przez klub.

  Dotyczy to również osób umieszczonych na pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia, posiadających wcześniejszą rezerwację loży w klubie, wykupiony bilet lub Kartę Klubową.

 4. O wejściu do klubu decyduje Selekcjoner. W jego zastępstwie może zadecydować Ochrona lub Manager klubu. Wyżej wymienione osoby mają prawo odmówienia wstępu do klubu nie podając przyczyny.

 5. Do klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 21-ego roku życia, nie posiadające ważnego dokumentu tożsamości, nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.

 6. Ze względów bezpieczeństwa pracownicy ochrony klubu mają prawo odmówić wejścia do klubu, w przypadku gdy ilość osób w klubie równa będzie dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu.

§3 OPŁATY ZA WSTĘP DO KLUBU I REZERWACJE LOŻY


 1. Wstęp do klubu jest płatny i wynosi 20zł od osoby. Cena biletu wstępu do klubu może ulec zmianie w przypadku organizacji wydarzeń specjalnych. O wysokości opłaty obowiązującej w danym dniu Gość jest każdorazowo informowany przez obsługę klubu bezpośrednio przed wejściem do lokalu.

 2. Opłata nie dotyczy Gości, którzy uzyskali uprawnienie do bezpłatnego wejścia do klubu w szczególności w sytuacjach dokonania rezerwacji, posiadania Karty Klubowej czy umieszczenia na liście Gości zaproszonych.

 3. Opłata za wstęp do klubu pobierana jest tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione przez Kierownictwo klubu.

 4. Opłata za wejście do klubu i rezerwacje pobierana jest w gotówce, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy, jej wysokość nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku opuszczenia klubu.

 5. Klub prowadzi sprzedaż biletów wyłącznie w dniu imprezy, z wyłączeniem imprez które wymagają przedsprzedaży lub imprez zamkniętych.

 6. Warunki rezerwacji loży:
  • są dostępne na stronie internetowej lokalu www.n58.pl lub pod numerem telefonu 5000 1 5858 lub pod mailem n58@n58.pl
  • klub pobiera opłatę na poczet rezerwacji w formie zadatku, klub nie zwraca zadatku, może on zostać jedynie przeniesiony na inny termin rezerwacji, jeśli goście będą musieli takowy zmienić.
  • do rachunku doliczany jest serwis 10%
  • osoby z rezerwacją wchodzą do klubu bezpłatnie do godz. 24:00
  • rezerwacje wchodzą do klubu w pierwszej kolejności
  • osoby posiadające rezerwację obowiązuje selekcja, taka sama jak pozostałych gości klubu
  • rezerwacja jest ważna przez 15 minut od godziny ustalonej w momencie dokonywania rezerwacji. Po upływie powyższego czasu rezerwacja traci ważność, bez prawa domagania się zwrotu opłaty rezerwacyjnej bądź zadatku na poczet rezerwacji
  • klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny, w takim przypadku ma obowiązek zwrotu wpłaconego zadatku na poczet rezerwacji


§4 KARTY KLUBOWE


 1. Karty klubowe upoważniają do wstępu do klubu w pierwszej kolejności

 2. Karta klubowa jest imienna i nie może być przekazana osobie trzeciej. W przypadku wątpliwości co do tożsamości posiadacza Karty Klubowej obsługa klubu może poprosić posiadacza Karty o okazanie dokumentu tożsamości.

 3. Karta Klubowa nie upoważnia do wstępu w przypadku zorganizowanych imprez zamkniętych.

 4. Klub zastrzega sobie prawo do odebrania Karty Klubowej jej posiadaczowi, jeśli naruszy on którykolwiek z punktów regulaminu.

§5 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


 1. Budynek oraz teren klubu objęte są stałym monitoringiem wizyjnym.

 2. Wszystkie osoby znajdujące się w klubie zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich.

 3. Wszystkie osoby znajdujące się w klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń obsługi lokalu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

 4. Ochrona fizyczna klubu wykonywana jest przez wykwalifikowanych pracowników ochrony, którzy dbają o bezpieczeństwo w obiekcie, zabezpieczenia znajdującego się na jego terenie mienia oraz bezpieczeństwo przebywających w nim Gości oraz pracowników obsługi.

 5. Pracownik ochrony ma prawo do przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie do klubu jest zabronione. W przypadku odmowy kontroli, klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren klubu. Dotyczy to również osób umieszczonych na pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia, posiadających wcześniejszą rezerwację, wykupiony bilet lub kartę klubową.

 6. Gościom zabrania się wnoszenia do klubu:
  • jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych
  • środków odurzających i narkotyków oraz wszelkich innych substancji, których posiadanie lub których handel jest w Polsce zabroniony
  • broni oraz materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości klubu oraz jego obsługi
  • zwierząt


 7. W przypadku zakwestionowania przedmiotów przy wnoszeniu ich na teren imprezy zostaną one odebrane przez ochronę i przekazane uprawnionym organom.

 8. Uczestnikom imprezy zabrania się:
  • wstępu do pomieszczeń, które przeznaczone są wyłącznie dla obsługi klubu
  • wychodzenia z klubu z rzeczami należącymi do klubu, w tym szklankami, kieliszkami, popielniczkami, poduszkami, etc.
  • wchodzenia na stoliki, krzesła, kanapy, blaty barowe, stanowisko Dj-a, miejsce występu artystów
  • wykonywania zdjęć osobom przebywającym w klubie bez ich zgody
  • prowadzenia akwizycji, handlu, promocji, agitacji, reklamy, zbiórek pieniężnych itp. bez zgody Kierownictwa klubu


 9. Obsługa ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

 10. Osoby zachowujące się agresywnie bądź stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych Gości klubu, osoby które swoim zachowaniem naruszają Regulamin Klubu zostaną niezwłocznie usunięte z terenu klubu lub przekazane Policji.

 11. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu klubu, pracownicy Ochrony mają prawo użyć przewidziane prawem środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w klubie. W przypadku łamania prawa lub niszczenia mienia ochrona jest uprawniona do przetrzymania podejrzanej osoby do momentu przekazania jej Policji.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA


 1. Za zniszczenie wyposażenia klubu, osoby które się tego dopuściły ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.

 2. Każdorazowe zachowanie Gościa klubu wyczerpujące znamiona wykroczenia lub przestępstwa będzie zgłaszane przez obsługę klubu Policji.

  Wobec osoby dopuszczającej się powyższego zachowania będzie obowiązywał zakaz wstępu do klubu.

 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub na mieniu Gości wyrządzone przez innych Gości klubu. Wszelkie roszczenia z tego tytułu poszkodowany powinien kierować bezpośrednio do sprawcy szkody.

 4. Z uwagi na fakt, iż ochrona klubu została powierzona profesjonaliście – zewnętrznej, licencjonowanej firmie ochroniarskiej, zgodnie z art. 429 Kodeksu Cywilnego klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone na terenie klubu oraz na terenie przyległym na osobie lub na mieniu Gości, wyrządzone przez pracowników ochrony.

  Wszelkie roszczenia z tego tytułu poszkodowany powinien kierować bezpośrednio do firmy wykonującej ochronę klubu.

 5. Klub nie odpowiada za zdarzenia o charakterze siły wyższej, które wystąpią na imprezie, takich jak katastrofa, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilet, ani za odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

 6. Spory w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Kierownictwo klubu. Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej.

 7. Wszelkie sprawy sporne wynikające z korzystania z usług klubu, w szczególności z uczestnictwa w imprezach organizowanych przez klub, będą rozstrzygane przez Sądy właściwe rzeczowo, według siedziby podmiotu prowadzącego klub, to jest przez Sądy w Warszawie.Niniejszy regulamin został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go w widocznym miejscu w klubie oraz umieszczeniu go na stronie internetowej www.n58.pl.